Kontakt

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 25 maja 2018r. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące ochrony danych
osobowych. Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym, instytucja kultury mająca siedzibę na Łopiennik Górny 1E,
22-351 Łopiennik Górny, NIP:5641018203, tel. 82 577 31 27
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, to jest wyrażona przez Panią/Pana
zgoda. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z/prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją działań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury
w Łopienniku Górnym .

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania oraz udzielenia odpowiedzi na nie.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z ustawą.
Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznacza, że nie będą stanowiły podstawy do przypisania Pani/Panu w sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie będą służyły lub do przewidywania Pani/Pana zachowań
i preferencji.

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z działalnością statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku Górnym oraz ich archiwizację zgodnie z  Ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. poz.566) i Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14 poz.67 z późn. zm.)

Gminny Ośrodek Kultury

Łopiennik Górny 1E
22-351 Łopiennik Górny
powiat krasnostawski, województwo lubelskie
tel. 82-577-31-27
e-mail: gok.lopiennik@onet.eu